Ogólne warunki handlowe Grupy Eclipse
Przedmiotem Ogólnych Warunków Handlowych (zwanych dalej Warunkami) są prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego. O ile nie określono inaczej, prawa i
obowiązki sprzedającego i kupującego regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Handlowego i powiązanych z nimi przepisów prawnych
kraju, w którym dana Spółka Eclipse jest zarejestrowana.
Eclipse: Eclipse S.A. z siedzibą w Warszawie (02-867) przy ul. Baletowej 117, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St.
Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026161, NIP: 5261009758, REGON: 010821829; Jak również jakakolwiek
Spółka powiązana do Eclipse S.A., która wymieniona została na stronie: www.eclipse-print.com (zwana dalej “Eclipse”);
Klient: Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która składa zamówienia do Eclipse telefonicznie, poprzez e-mail, na piśmie, faxem lub osobiście (zwana dalej “Klientem”);
(Obie strony razem zwane dalej „Stronami” lub “umawiającymi się Stronami”)
1. Prawa i obowiązki Stron: 1.1. Eclipse jest zobowiązane do wytwarzania produktów (świadczenia usług) zgodnie ze specyfikacją Klienta podaną w zamówieniu
przygotowanym przez Klienta i/lub zgodnie z ofertą przygotowaną przez Eclipse (zwaną dalej Ofertą) i wysłaną do Klienta. Klient jest zobowiązany do zaakceptowania
i przyjęcia towarów w uzgodnionym miejscu oraz do zapłaty Eclipse uzgodnionej w Ofercie ceny. 1.2. Klient zobowiązany jest do zapewnienia Eclipse z wszelkiej pomocy
niezbędnej dla właściwej i terminowej produkcji zamawianych produktów. W szczególności zobowiązany jest do dostarczenia do Eclipse wszystkich dokumentów i
informacji, takich jak dane drukowania i specyfikację kolorów (tzw. Proof) co najmniej na tydzień przed ustalonym terminem dostawy. Klient rozumie, że Eclipse jest w
stanie zagwarantować dokładne kolory na produktach końcowych tylko w przypadku, gdy dane drukowania, dostarczone przez Klienta zawierają specyfikację kolorów
(tzw. Proof). Specyfikacja kolorów (Proof) nie jest częścią oferty i Eclipse może ją przygotować dla klienta za dodatkową opłatą w wysokości 50 EUR lub równowartości
tej kwoty wyrażonej w PLN. 1.3. Klient rozumie i akceptuje, że ze względu na ograniczenia technologiczne końcowy produkt może się różnić w rozmiarze do 2% w
stosunku do oferty. 1.4. Komunikacja odnosząca się do Zamówienia/Oferty i związanych z nimi informacji i danych może odbywać się osobiście, telefonicznie lub przez
e-mail. 1.5. Klient zobowiązany jest potwierdzić Ofertę podpisując ją lub poprzez e-mail. W przypadku gdy Klient anuluje Ofertę, po tym jak została potwierdzona, Klient
zobowiązany jest zapłacić za wszystkie koszty, jakie poniosło Eclipse w związku z przygotowaniem i/lub wytworzeniem produktu lub produktów, których dotyczy Oferta.
2. Dostawa i odbiór produktów: 2.1. Produkty są dostarczane do Klienta w sposób określony i uzgodniony w Ofercie. Jeśli nie zostanie określony w Ofercie lub
uzgodniono inaczej, Klient zobowiązany jest do przejęcia i odbioru produktów w siedzibie Eclipse. Dostawa produktów (lub ich części) jest spełniona również w
przypadku: a) dostawy/odbioru produktów osobiście przez Klienta w miejscu uzgodnionym przez Umawiające się Strony; b) instalacji produktów w umówionym miejscu;
c) innego sposobu dostawy typowego dla danego rodzaju produktu. 2.2. Transport produktów (lub ich części) nie jest częścią ceny i jeśli zostanie zamówiony przez
Klienta, to Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą z tego tytułu, chyba że umówiono się inaczej. 2.3. W przypadku, gdy z winy Klienta nie dojdzie do odbioru towaru
(np. Klient lub upoważniona przez niego osoba nie jest obecny na miejscu dostawy, lub w momencie dostawy Klient nie jest w stanie zapłacić uzgodnionej ceny za
produkty) Klient zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów związanych z powtórzeniem dostawy i składowania produktów (lub ich części). 2.4. Klient jest
zobowiązany w obecności przewoźnika do kontroli i sprawdzenia, że produkty nie mają wad i są w ilości zgodnej z dokumentem dostawy, a w przypadku wystąpienia
niezgodności poinformować o tym Eclipse bez zbędnej zwłoki. Po podpisaniu listu przewozowego przez Klienta lub osobę upoważnioną przez Klienta produkty są
uważane za dostarczone i wolne od wad, a późniejsze roszczenia nie będą uwzględniane, z wyjątkiem produktów, które z obiektywnych przyczyn nie pozwalają na
kontrole produktów podczas dostawy. W takich przypadkach Klient zobowiązany jest poinformować Eclipse o wadzie, nie później niż w ciągu 24 godzin od dostawy
produktów do Klienta. 2.5. Ryzyko uszkodzenia produktów przechodzi na Klienta z chwilą otrzymania produktów. W przypadkach przekazania towarów zewnętrznemu
przewoźnikowi, gdy jest to uzgodnione między umawiającymi się Stronami, wówczas ryzyko uszkodzenia przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru
przewoźnikowi. 2.6. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, które są poza kontrolą Eclipse, Eclipse ma prawo do przedłużenia terminu dostawy do niezbędnego
czasu. Eclipse ma obowiązek niezwłocznie poinformować klienta o takich okolicznościach i uzgodnić nową datę dostawy towarów (lub ich części).
3. Cena: 3.1. Klient zobowiązuje się do zapłacenia Eclipsy za produkty ustalonej w Ofercie ceny (zwanej dalej "Ceną"). O ile nie zaznaczono inaczej w Ofercie, Cena jest
bez podatku VAT. Podatku VAT zostanie doliczony do Ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3.2. W przypadkach, gdy produkty są dostarczane w dostawach
częściowych, Eclipse jest uprawniony do uzyskania od klienta płatności odpowiadających Cenie częściowej dostawy. 3.3. Klient zobowiązuje się do zapłaty Ceny
produktów w jednej z następujących i również określonych w Ofercie metod płatności: a) przelewem na podstawie faktury proforma; b) przelewem z odroczonym
terminem płatności na podstawie faktury wystawionej przez Eclipse zazwyczaj w dniu dostawy. Standardowe terminy płatności z Eclipse są 14 dni od daty dostarczenia
produktów. 3.4. W przypadku, gdy produkty nie mogą być dostarczone do Klienta w okresie ustalonym w Ofercie z powodu przyczyn leżących po stronie Klienta, Eclipse
jest uprawniony do wystawienia faktury, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny. Eclipse zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta uzasadnionymi kosztami
składowania produktów. Koszty uzasadnione są rozumiane jako koszty wynajmu, które Eclipse płaci za wynajem powierzchni magazynowej lub jej równowartości w
przypadku produktów przechowywanych w miejscu składowania należącym do Eclipse, a które to produkty wykorzystują przestrzeń, która nie może być używany do
innych produktów 3.5. W przypadku zwłoki Klienta z zapłatą ceny, zgodnie z uzgodnionymi warunkami, Eclipse jest uprawniony do żądania odsetek za zwłokę w
wysokości 0,05% z zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki. Płatność odsetek lub kary umownej nie narusza prawa Eclipse do dochodzenia od klienta pokrycia innych szkód
w całości. 3.6. Umawiające się Strony uzgodniają, że Eclipse może dostarczyć fakturę również w formie elektronicznej (w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail).
4. Gwarancja: 4.1. Eclipse zobowiązuje się do dostarczania produktów (lub ich części) do Klienta w odpowiedniej jakości i formie odpowiedniej dla uzgodnionego celu
4.2. W przypadku wad produktów, Klient złoży reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w państwie, w którym ma siedzibę Eclipse, o ile nie przewidziano
inaczej w niniejszych Warunkach. W przypadku wad produktów Klient powinien postępować zgodnie z artykułem 5. niniejszych Warunków. Regularna konserwacja,
czyszczenie i podobne operacje nie mogą być przedmiotem gwarancji. 4.3. Gwarancja nie obejmuje wad produktów (lub ich części) powstałych w wyniku: (a) używania
lub montażu, które są sprzeczne z instrukcją obsługi lub zasadami ogólnymi; (b) nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub eksploatacji produktu; (c) niewłaściwego
transportu lub nieprawidłowego przechowywania; (d) niewłaściwego lub nieodpowiedniego traktowania; (e) działania w inny sposób niż określony przez producenta,
działania w specyficznych i/lub niezwykłych warunkach; (f) fizycznego uszkodzenia; (g) zdarzeń losowych (np. ogień, woda, itp.), warunków atmosferycznych,
uszkodzenia przez piorun lub wyładowania elektrostatyczne; (h) nadmierne zużycia mechanicznego, itp. Instrukcja instalacji i konserwacji produktów jest dostarczana
z produktami i/lub dostępna również online na stronie http://www.eclipse-print.com/index.php/cs/download/informacni-materialy lub na
http://www.eclipseprint.com/index.php/pl/sciaganie/info-materials 4.4. Produkty mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w instrukcji obsługi.
5. Reklamacja: 5.1. W przypadku gdy produkt (lub jego część) nie jest zgodny z Ofertą, W momencie odbioru produktu Klient jest zobowiązany do sporządzenia wspólnie
z przewoźnikiem protokołu usterek i wysłania go do Eclipse bez zbędnej zwłoki poprzez pocztę, faks lub e-mail. Protokół musi zawierać opis usterki, numer oferty,
numer dowodu dostawy i numer faktury. Klient w tym samym czasie poinformuje natychmiast Eclipse telefonicznie. 5.2. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany
jest dostarczyć dokument odbioru (np. dokument WZ) oraz zakupu (fakturę), w ostateczności jakikolwiek inny dokument, który jednozancznie potwierdzi, że produkty
zostały zakupione od Eclipse. Ponadto w celu reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć fotografie dokumentujące usterki produktów, a także jest zobowiązany
zwrócić produkt do Eclipse, o ile charakter usterek sprawia, że jest to możliwe. Bez dostarczenia dowodów dokumentujących usterki produktów, roszczenia nie będą
akceptowane. 5.3. Klient zostanie poinformowany o akceptacji / braku akceptacji wniosku poprzez mail, telefon lub e-mailem nie później niż w ciągu dziesięciu dni od
daty złożenia wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją usterek produktów. Jeśli roszczenie zostanie uznane, reklamacja, o ile to możliwe zostanie dokonana poprzez
usunięcie wad produktów, ewentualnie może ona zostać wykonana poprzez wymianę produktów na nowe lub poprzez udzielenie rozsądnego rabatu. 5.4. W przypadku
nieuzasadnionego roszczenia (np. charakter wady nie jest objęty gwarancją) Eclipse ma prawo zwrócić się do Klienta o pokrycie uzasadnionych kosztów poniesionych
w związku z badaniem roszczenia (np. transport, naprawy, itp.).
6. Pozostałe regulacje: 6. Pozostałe regulacje: 6.1. Klient zgadza się, że Eclipse będzie rejestrować i przechowywać w swojej bazie danych informacje na temat
jego osoby/firmy, w zakresie związanym ze złożeniem Oferty i dostawą produktów. Eclipse jest zobowiązane do korzystania z tych informacji zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych ważną w kraju rejestracji Eclipse. Wszelkie dane przekazane do Eclipse przez Klienta w związku z Ofertą nie są publicznie dostępne, będą
traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim lub w inny sposób ujawniane z wyjątkiem przypadków kiedy jesto wymagane w celu realizacji Oferty.
6.2. Eclipse zastrzega sobie prawo do zdjęć, pokazów slajdów i/lub obiektów 3D oraz filmów z udziałem produktów wytwarzanych dla Klienta do publikowania na swojej
stronie internetowej, o ile Klient wyraźnie nie zaznaczy, iż nie wyraża zgody na taką publikację. 6.3. Eclipse wyrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść drukowanej
zawartości. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamówionych produktów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacji, w szczególności, iż
zamówione produkty nie naruszają praw autorskich, że ich zawartość nie tłumi praw człowieka, nie jest przeciwko godności ludzkiej, nie jest dyskryminujące pod
względem religii, wyznania, rasy czy płci i nie promuje przemocy lub bezprawności działania. 6.4. Eclipse zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z
niewłaściwym użytkowaniem produktów (lub ich części). Niewłaściwe stosowanie produktów obejmuje również ich użycie w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Jeśli
produkt (lub jego części) nie zostały wyraźnie zamówione jako produkty (lub jego części) do bezpośredniego kontaktu z żywnością, to te produkty (lub ich części) uważa
się za nieodpowiednie do tego celu. 6.5. Umowa zawarta na podstawie przyjęcia Oferty oraz praw i zobowiązań z niej wynikających jest regulowana prawem
obowiązującym w kraju siedziby Eclipse. 6.6. Spory wynikłe w związku z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane przez sąd powszechny, który jest miejscowo właściwy
dla siedziby Eclipse. 6.7. Powyższe Warunki są nieodłączną częścią oferty. Akceptując/potwierdzając Ofertę Klient potwierdza, że przeczytał zrozumiał i zgadza się z
niniejszymi Warunkami, niezależnie czy zostały one podpisane przez Klienta.
Eclipse: Alena Netušilová, Executive Director                                                                                             The Client: ……………………………………………………………….